Goyesca_web

Goyesca
oil on canvas, 63″ x 44″, 2010